پنل پایه

  قیمت 75 هزار تومان                                                               

  500 پیامک رایگان

  پنل پیشرفته

  قیمت 255 هزار تومان                                                          

  2000 پیامک رایگان

  پنل استاندارد

  قیمت 153 هزار تومان                                                          

  1000 پیامک رایگان

   

  پنل حرفه ای

  قیمت 340 هزار تومان                                                          

  3000 پیامک رایگان